התחברות  \/ 
הרשמה  \/ 

תקנון האתר

בתקנון זה המונח אתר מתייחס לאתר עצמו www.crmcenter.co.il   וכן למייסדיו,בעליו, מנהליו וממלאי תפקידים בניהולו, שיווק שירותיו, כתיבת תכניו ועריכתו.

כל מי שנכנס לאתר מתבקש לקרוא את התקנון. מודגש שהתקנון יכול שישתנה/יתעדכן מדי פעם. עצם הכניסה לאתר משמעה כי המשתמש מסכים לתקנון ומתחייב להתנהג לפי האמור בו.

הכותרות בתקנון נועדו להקלת ההתמצאות בלבד. אין להן ערך פרשני כלשהו.

מתן השירותים ע"י האתר

האתר עושה את מירב המאמצים על מנת "להיות באוויר" ,זמין ולתת שירותים למפרסמים וכותבים. אולם אין ביכולתו למנוע הפרעות מכל סוג שהוא (טכנולוגיות, שינוי בטכנולוגיה..זדון)

ההפרעות יכול שתגרומנה תקלות בשירותים. מובהר בזה ומודגש שאין האתר אחראי מוסרית וכספית לכל נזק שיגרם בין אם שולם עבור השירות או לאו. המפרסם/מעסיק/מחפש עבודה מסכים באופן מפורש לשחרור האתר מכל אחריות להפסקת שירותי האתר לרבות הפסקת השירותים בעת תחזוקתו ועשיית שינויים בו.

לאתר הזכות לעשות כל שינוי בתכניו ושירותיו לפי שיקול דעתו ולא צורך בהודעה מראש. האתר לא יהיה אחראי כלפי משתמשיו ו/או צדדים שלישיים עקב שינויים אלה.

פרסום באתר

המודעות ותוכנן ו/או מאמרים ו/או המידע על חברות, מערכות, מוצרים ושירותים מכל סוג שהוא אינם הבעת עמדה/ההמלצה של האתר באשר לנכונות  התכנים ו/או כדאיות עסקה מכל סוג שהוא.

האתר אינו מתחייב שלמודעות/פרסום/מאמר מכל סוג שהוא תהיה היענות כלשהי ואינו נושא באחריות לתגובות בעקבות הפרסום ו/או לשימוש צדדים שלישיים בתכנים האמורים

אין בפרסום מודעות דרושים או מודעות של מחפשי עבודה כל ערובה לנכונות הפרסום אודות המשרה ותנאי ההעסקה מחד ומאידך לאמיתות קורות החיים/הנסיון המקצועי שישלח מחפש העבודה. האתר הוא אך ורק צינור קישור והאתר לא ממליץ או אחראי על תוצאות מהיוצרות הקישור בין מעסיק למחפש העבודה.

האתר לא ישא באחריות כלשהי בעקבות פרסום באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור במדובר בין השאר בעסקאות שתיעשנה בעקבות פרסום, חוזי העסקה ומתן שירותים מכל סוג. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תופנה במישרין ע"י המשתמש לגורם שממנו קבל את ההצעה שהניעה אותו לפעול/לחתום על הסכם/לשלם/להתחייב.

הכותב באתר ו/או המפרסם בו מתחייב כלפי האתר שהדברים אינם מכילים כל תכנים המנוגדים לכללי הנימוס וכללי השימוש המקובלים באינטרנט (רשימה חלקית הממחישה את כלליות האמור לעיל ):

  1. כל תוכן העלול להטעות את משתמשי האתר
  2. כל תוכן הפוגע באדם או ארגון
  3. כל תוכןהמפר זכויות קנייניות של אחרים במובן הנרחב של זכויות קניין פיזי ורוחני
  4. כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין או בית המשפט/בית דין
  5. כל תוכן פורנוגרפי
  6. כל תוכן הפוגע בפרטיות צדדים שלישיים
  7. כל תוכן גזעני

הגבלת אחריות האתר

האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה (ישירה ו/או עקיפה) כתוצאה משימוש כלשהו באתר או מהפסקת שירות כלשהו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהדגשה בלבד:

  1. הסתמכות על תכנים מכל סוג שהוא שפורסמו באתר
  2. מידע/תכנים שהועברו למשתמש הערוצי תקשורת לסוגיהם –כגון מייל, מסרונים, צט...)
  3. פרסום באתר ו/או מידע שיועבר למשתמש ע"י מפרסמים באתר ו/או כותבי תוכן כלשהו ו/או ידי צד שלישי

למען הסר ספק מודגש בזה שתכני האתר הם מבחינת מידע גולמי ואינם תחליף לייעוץ מקצועי. המשתמש במידע חייב להפעיל שיקול דעת אישי מעמיק.

זכויות קניין רוחני / זכויות יוצרים

כל זכויות קניין רוחני /זכויות יוצרים באתר דוגמת עיצובו,תכניו , גרפיקה... הן של האתר ו/או של כותבי המאמרים/מפרסמים/שותפים עסקיים –הכל לפי העניין. בציטוט דברים מתוך האתר יש לתת קרדיט בכפוף לדיני קניין רוחני. במקרה של ספק יש לפנות לאתר לפי הכתובת המתפרסמת בו.

במסירת מאמר לאתר ו/או פרסום/תוכן אחר (להלן החומר) מקנה המוסר לאתר זכות, ללא הגבלת זמן וללא תמורה, לשכפלו, להעתיקו, להפיצו בכל אמצעי, בכל מדיה ולכל אמצעי/מכשיר קצה וזאת תוך מתן קרדיט למוסר החומר.

שימוש בפרטים אישיים.

האתר ישתמש בפרטים האישיים לצורכי האתר בלבד. יחד עם זאת רשאי האתר לשלוח למשתמש כל חומר שהוא שמותר להפיצו לפי דין. המשתמש זכאי לפנות לאתר ולדרוש להסיר את כתובת המייל שלו מרשימת התפוצה.

האתר משתמש ב"Cookies" ("עוגיות אינטרנט") לאיסוף נתונים, אימות פרטים... וכן לצרכי אבטחת המידע שבאתר. ניתן לנטרל את פעילות "עוגיות אינטרנט" אך הדבר עלול לגרום לפגיעה במקצת שירותי האתר. על יתרונות, חסרונות השימוש ב "עוגיות אינטרנט" /"Cookies" ועל האמצעים לניטרולם/הסרתם – נא בגוגל

הדין וסמכות השיפוט

חל הדין הישראלי בלבד. הערכאה השיפוטית המוסמכת היא בתל אביב בלבד.

בניית אתרים בג'ומלה